لیست تلفن همراه مدیران شیراز

شماره همراه

نام مدیر دستگاه

نام دستگاه

ردیف 

09122722193

احمد زاده

استانداری فارس

1

09173158373

روزیطلب

آموزش و پرورش استان

2

09177183661

جمالی

بازریس کل کشور در فارس

3

09173113029

نکویی مهر

بازرگانی

4

09173194685

قمری

تامین اجتماعی استان

5

09171111381

خرد

جهاد کشاورزی استان

6

09173130919

نوروزی

راه و ترابری استان

7

09171171037

یراق طلایی

صدا و سیماه فارس

8

09173521548

همت

شهرک های صنعتی

9

09171171046

ابراهیم عزیزی

فرماندار شهرستان شیراز

10

09173132334

حسام زارع مهذبیه

بخشدار زرقان

11

منبع روزنامه خبر جنوب مورخ بیستم اسفند ماه هشتادو هشت

/ 0 نظر / 16 بازدید