اسامی ماههای سال در فرهنگهای مختلف

شمسی

قمری

هخامنشی

ترکی

رومی

میلادی

فروردین

محرم

چمن آرا

بیرنجیر

آزار

ژانویه

اردیبهشت

صفر

گل آور

ایکنده

نیسان

فوریه

خرداد

ربیع الاول

جان پرور

اوچنچی

ایتار

مارس

تیر

ربیع الثانی

گرماخیز

درطونچی

خریزان

/ 0 نظر / 45 بازدید