حقایق زندگی

سرخ پوست پیری برای کودکش

ازحقایق زندگی چنین گفت:

 در وجود هرانسانی همیشه مبارزه ایی جریان دارد

 مانند مبارزه دوگرگ که یکی ازگرگها سمبل بدیها مثل : حسد، غرور، شهوت، دروغ تکبر و خودخواهی است

و دیگری سمبل: مهربانی عشق، امید و حقیقت.

سخنان پدر، کودک را به فکر فرو برد، تا اینکه پرسید : پدر کدام گرگ پیروز میشود؟

 پدر لبخندی زد و گفت‎ ‎: ‎گرگی که تو به آن غذا میدهی !

/ 0 نظر / 28 بازدید